Aanbestedingen

Ontdek

Steeds meer organisaties hebben te maken met het fenomeen aanbesteden op grond van een wettelijke verplichting dan wel het eigen inkoopbeleid. Raetsheren heeft haar dienstverlening hierop afgestemd door middel van het inrichten van de Raetsheren Tenderdesk, onder leiding van een interne jurist.

De Tenderdesk staat publieke en private organisaties bij in het vormgeven en uitvoeren van het formele inkooptraject van hun verzekeringsdiensten. Dit door middel van een doorlopend proces van inventarisatie, analyse, advies en aanbesteding. Wij staan uw organisatie bij in het vormgeven van het Programma van Eisen op basis van vakinhoudelijk advies, wij toetsen de haalbaarheid van uw inkoopvraagstuk aan de mogelijkheden in de markt, wij bepalen met u de aanbestedingsstrategie en nemen het gehele aanbestedingsproces (documenten, inrichten platform, beantwoording vragen) voor u uit handen. Dit doen wij eventueel ook in samenwerking met door u gecontracteerde inkopers dan wel inkooporganisaties.

De beschikbaarheid van onze dienstverlening geldt voor:

  • alle typen verzekeringen
  • iedere organisatie met een opdracht voor verzekeringsinkoop
  • alle typen procedures, ongeacht het gekozen aanbestedingsplatform.

Met gemiddeld 50 begeleidingsopdrachten per jaar zijn wij één van de meest aanbestedende makelaars in Nederland en beschikken daardoor over de nodige kennis en ervaring. Door onze specifieke kennis van segmenten, de verzekeringsmarkt en aanbestedingsregelgeving zijn wij voor u dé partner om een rechtmatige, doelmatige en succesvolle aanbesteding te doorlopen.

Dienstverleningspakketten
Onderstaand treft u een globaal overzicht van de mogelijkheden in dienstverlening die wij op het gebied van aanbesteden bieden. In geval van een opdracht zullen de kaders en tarieven gezamenlijk met u worden ingevuld.

  1. Minimumpakket: Raetsheren verzorgt het inhoudelijk advies ten aanzien van het Programma van Eisen, de beantwoording van vragen en de beoordeling van de inschrijving (indien noodzakelijk). Uw eigen (inkoop)medewerkers dan wel een extern inkoopbureau verzorgen de documenten en de Tenderned afwikkeling.
  2. Basispakket: Raetsheren verzorgt het gehele traject van inventarisatie tot en met gunning. Dit wil zeggen dat wij in overleg met uw organisatie de inhoudelijke en procesmatige uitvraag vormgeven, de aanbestedingsdocumenten opmaken, de Tenderned publicatie en verdere afwikkeling (vragen, kluisopening) verzorgen, u voorzien van een gunningsadvies en het traject op een juiste wijze afronden op Tenderned en qua dossieroverdracht naar de gegunde partijen.
  3. Uitbreiding basispakket: het is mogelijk om Raetsheren aan te stellen voor begeleiding van de aanbesteding en tevens de opdracht te geven voor het beheer na gunning. Als makelaar nemen wij dan, naast de verantwoordelijkheid voor de tender, ook de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het uiteindelijke contract.

Wanneer u meer informatie over onze Tenderdesk dan wel een offerte voor één van de voorgenoemde dienstverleningspakketten wenst te ontvangen, neemt u dan contact met ons op via: 072-5414151 of tenderdesk@raetsheren.nl

Strategisch risicomanagement gemeenten

Strategisch risicomanagement.

Raetsheren inventariseert en analyseert het risicoprofiel van gemeenten om gemeenten te adviseren in hun strategische en fysieke ontwikkeling, begeleidt fusies en tenderprocessen en koopt verzekeringen in waar nodig.

Veiligheidsregio’s-Raetsheren

Kennis voor ontwikkeling.

De Veiligheidsregio’s in Nederland kennen momenteel een grote dynamiek. Raetsheren biedt ondersteuning wanneer het gaat om risicomanagement, in zowel inhoudelijke als uitvoerende zin.

Onderwijs_Raetsheren

Focussen op het ‘echte werk’.

Raetsheren ondersteunt met kennis, analyse, gegevens en expertise de bestuurders van onderwijsinstellingen bij het nemen van de juiste besluiten. De risicogebieden van het onderwijs (leerling/student, werknemers, bestuurders en activa) zijn voor ons bekend terrein, waarvan wij onze kennis bovendien voortdurend actualiseren.