Woningcorporaties

Verantwoord ondernemen.
Ontdek

In de Herzieningswet woningcorporaties is, om begrijpelijke redenen, veel aandacht voor de governance in de sector. De centrale gedachte van de wet, ‘terug naar de kern’, wordt vormgegeven in strenge regelgeving voor bestuurders, meer invloed van gemeenten en bewoners en een beperktere handelings- en borgingsruimte dan voorheen. Fusies en andere bedrijfsstrategische bewegingen worden door de toezichthouders nauwlettend gevolgd en vanuit een hernieuwd instrumentarium beoordeeld.

Daarmee ontstaat een noodzaak tot risicomanagement. Interne bedrijfsprocessen, de ontwikkelingsstrategie en continuïteitsbedreigende risico’s dienen kritisch te worden herbeoordeeld en vastgelegd in een risico-paragraaf. Daarbij kan Raetsheren als gesprekspartner fungeren, niet alleen voor de definitie van de verschillende risico’s, maar ook voor het management daarvan.

Daartoe verleent Raetsheren uitgebreide diensten, variërend van kennissessies over diverse risico’s tot het op de agenda van de bestuurders krijgen van risico-overdracht en de risico-paragraaf, inkoop van verzekeringsoplossingen tot aan mogelijkheden voor het begeleiden van fusies.

Woningcorporaties risicomanagement

een paar jaar geleden brak bij een woningcorporatie brand uit. Daarbij ging zo’n beetje alles mis wat er mis kon gaan

Wat mogelijk is én wat wenselijk is.

‘De grootste uitdaging van de corporaties op dit moment is, hoe de eis om terug te keren tot de kern van sociale huisvesting, precies ingevuld wordt. Nu de focus weer echt komt te liggen op sociale huur betekent dat, dat meer dan ooit naar (kosten)efficiëntie van bouw en beheer moet worden gekeken. Maar het betekent ook een verandering in de financiële risico’s: hoe kan de ideale balans tussen behoud van kwalitatieve huisvestingen en betaalbaarheid van deze huisvesting voor de kwetsbare doelgroepen gevonden worden.

Onze dienstverlening kan daarbij ondersteunen aan de beheerkant van schade. We kunnen de efficiency van de corporatie bevorderen door onze kennis en focus op risicomanagement en schadeafhandeling. En daar kunnen we samen met de corporaties op basis van maatwerk verder in gaan: de volledige uitbesteding van de schadeafhandeling: casemanagement, reparatie, financiële afhandeling, administratie en rapportages.’

Iedere opdrachtgever is uniek

‘Elke corporatie heeft er belang bij dat risico’s goed in kaart gebracht zijn en dat deze voldoende afgedekt zijn. We streven naar het optimaliseren van de interne processen en het beheersbaar maken van risico’s. Aan de kant van de bedrijfsvoering start onze dienstverlening. De complete verzekerbare risicoportefeuille kan door ons worden beheerd, waarbij wij drie belangrijke invalshoeken kennen: personeel, bedrijfsvoering én assets. Daarin hebben we een benadering die stelt dat iedere opdrachtgever uniek is.

We beginnen met een inventarisatie van de risico’s: wie ben je, hoe sta je in de markt en in je ondernemerschap, wat doe je precies, wat vind je belangrijk, doe je bijzondere dingen? Van daar uit gaan wij kijken wat mogelijk is en wat wenselijk is, uitgaande van onze eigen expertise en van benchmarks: wat doet de rest van de markt? Daar komt een advies uit, waarin we altijd een aantal afwegingen opnemen. Want opnieuw is de vraag, hoe zorg je dat de risico’s voldoende afgedekt zijn? Daarna beginnen we aan het uitvoeren van de afspraken, in een complete en geïntegreerde benadering: we beheren en administreren schades, kopen risico in bij verzekeraars, hebben periodiek overleg over ontwikkelingen in de markt. Het hart van wat wij voor de corporaties doen, is de feitelijke schadeafhandeling. Efficiënt en snel bij kleinere schades, breed ondersteunend bij grote.’

‘Om een voorbeeld te geven van dat laatste: een paar jaar geleden is een woningcorporatie geconfronteerd met een explosie waarbij er brand uitbrak. Een calamiteit waarbij zo’n beetje alles mis ging wat er mis kon gaan: er kwamen twee mensen om het leven, er moesten zo’n 160 appartementen worden ontruimd, er bleek asbest te zijn vrijgekomen, de media doken op het geval. Het was een zwaar incident voor de corporatie.

Onze dienstverlening richt zich niet alleen op het incident

Hoewel alle partijen direct handelden, valt er veel lering te trekken uit een geval als dit. Zo moet volstrekt duidelijk zijn wat wel en niet verzekerd is, of anders gezegd, waarvoor de corporatie nu eigenlijk wel en niet aansprakelijk is en welke risico’s van de bewoners zelf zijn. Daarnaast heeft zo’n zwaar geval een grote impact op de organisatie, terwijl het werk gewoon doorgaat. Het vinden van vervangende woonruimte op zo’n grote schaal is een behoorlijke opgave. Huurders kunnen boos zijn op de corporatie, of ongerust zijn over de gevolgen van het incident. En er kan reputatieschade ontstaan, ongeacht of de corporatie nu verwijtbaar is of niet.
We ondersteunen in dit soort gevallen niet alleen tijdens het incident, maar willen ook anticiperen. Risico’s zijn in principe in te calculeren, maar hangen sterk af van het specifieke karakter van de corporatie in kwestie. Daarom baseert onze benadering zich daarop. Het is belangrijk om in zo’n situatie snel duidelijkheid te bieden, maar ook om de kennis en ervaringen onderling met onze relaties te delen en hen waar nodig voor te bereiden. Ook op dit belangrijke onderdeel is onze organisatie ingericht.’