Welke gevolgen heeft het Coronavirus voor uw organisatie?

Ontdek
Corona

 

 

“De uitbraak van het Coronavirus in China alsmede de verspreiding daarvan binnen Europa, had reeds de nodige impact op diverse industrieën. Nu het Coronavirus ook tot de eerste besmettingen in Nederland heeft geleid, zien wij dat het aantal vragen van relaties over dekkingen toeneemt. Raetsheren heeft daarom een Q&A opgesteld, waarin de nodige dekkingsvraagstukken worden beantwoord. Mocht uw vraag hier niet tussen staan, dan verwijzen wij u graag naar uw Accountmanager.

“Coronavirus neemt toe in Nederland 

 

Q&A Coronavirus

De uitbraak van het Coronavirus in China alsmede de verspreiding daarvan binnen Europa, had reeds de nodige impact op diverse industrieën. Nu het Coronavirus ook tot de eerste besmettingen in Nederland heeft geleid, zien we dat het aantal vragen van relaties over dekkingen toeneemt. Wij maken graag van de gelegenheid gebruik om uw vragen te beantwoorden.

Verzekeringsdekking

Brand- en/of bedrijfsschadeverzekeringen

Een uitbraak van een virus betreft geen materiële schade. De bedrijfsschade en/of andere gevolgen die uw bedrijf kan ondervinden ten gevolge van deze uitbraak, is dan ook in bijna alle gevallen geen verzekerd evenement onder uw brand- en/of bedrijfsschadeverzekeringen. In sommige uitzonderlijke gevallen, hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan specifieke segmenten zoals de gezondheidszorg, kan er sprake zijn van een vooraf uitonderhandelde sublimiet. Indien hier sprake van is, zal uw Accountmanager u hier ook proactief over informeren zodra uw organisatie of instelling kenbaar maakt (of via de media kenbaar is geworden) betrokken te zijn bij ingrijpende maatregelen – zoals een lockdown – als gevolg van de verspreiding van het Coronavirus.

Ook extra kostendekkingen – die mogelijk opgenomen zijn op uw brand- en/of bedrijfsschadeverzekeringen – vereisen een materiële beschadiging teneinde te komen tot een gedekt evenement onder de polis. Dat betekent bijvoorbeeld ook dat extra kosten die worden gemaakt op het terrein van ICT (teneinde alle in quarantaine geplaatste medewerkers aan het werk te kunnen houden) in verband met de consequenties van de verspreiding van het Coronavirus niet voor vergoeding in aanmerking komen.

Transportverzekeringen

Voor transportverzekeringen geldt in de basis hetzelfde als voor brandverzekeringen, te weten dat er sprake moet zijn van een materiële beschadiging teneinde tot een gedekt evenement onder de polis te komen. In de meeste gevallen is daar geen sprake van, uitzonderingen daargelaten.

Daarvan zou sprake kunnen zijn indien goederen reeds onderweg waren naar een bestemming maar waarvan de verzekerde reis door het Coronavirus buiten de macht van de verzekerde goedereneigenaar onderbroken, gefrustreerd of beëindigd wordt.

Elke polis is anders, en uitzonderingen op de regel doen zich ook in de wereld van transportverzekeringen voor. Bij vragen over de dekking raden we u dan ook aan om in contact te treden met uw Accountmanager.

Computerverzekeringen

Ook een Computerverzekering vereist materiële schade en biedt aldus geen dekking.

Verzuimverzekeringen

Een verzuimverzekering zal wel dekking verlenen indien een medewerker niet in staat is om zijn werk te verrichten als gevolg van besmetting met het Coronavirus (en daardoor ziek is). Echter, indien een medewerker niet in staat is om zijn werk te verrichten omdat hij in quarantaine is geplaatst, zal de verzuimverzekering geen dekking bieden.

Reisverzekeringen en annuleringsverzekeringen

Indien er reizen zijn gepland naar bestemmingen waar het Coronavirus is geconstateerd, dan kan er in beginsel geen beroep worden gedaan op de annuleringsverzekering. Er zijn zogeheten “Allrisk” annuleringsverzekeringen die dekking zouden kunnen bieden, maar dat is afhankelijk van de redactie van de specifieke polis.

Indien er toch wordt afgereisd naar een bestemming waarvoor een code oranje of rood geldt, kan dat er toe leiden dat er geen dekking is onder de reisverzekering. Mocht afreizen echt noodzakelijk zijn, neem dan contact op met de Accountmanager teneinde na te gaan of er alsnog een dekking kan worden ingekocht.

Repatriëring zit niet in de basisdekking van een reisverzekering. Repatriëring door medische redenen valt wel onder de dekking. Hou hiermee rekening.

Let op: het Verbond van Verzekeraars heeft in haar communicatie van 3 maart 2020 inzake reizen naar risicogebieden aangegeven dat, afreizen naar een gebied waar het Coronavirus is uitgebroken en waarvoor een reisadvies met code oranje of rood afgegeven is, ertoe kan leiden dat er geen dekking zal worden verleend onder de reisverzekering. Dit is niet alleen relevant voor individuele reisverzekeringen, maar eveneens voor collectieve reisverzekeringen. Wees u hiervan bewust op het moment dat u medewerkers naar risicogebieden af laat reizen (dit staat los van uw zorgplicht als werkgever en eventuele claims die daaruit kunnen volgen).

Continuïteitsplanning

Los van eventuele dekkingsvraagstukken, is het van belang een goede voorbereiding te treffen op de consequenties die het Coronavirus mogelijk nog met zich brengt. De ontwikkelingen over de afgelopen weken, waarbij het virus zich in Noord-Italië snel heeft verspreid en ook in Nederland diverse besmettingen zijn geconstateerd, onderstrepen reeds het belang van een adequate voorbereiding. Belangrijke vragen die daarbij beantwoord dienen te worden:

Welke (overheids)maatregelen zullen een belemmering zijn voor de continuïteit van uw bedrijf? Daarbij valt te denken aan het afsluiten van wegen, luchthavens, grensovergangen, maar ook import- en exportverboden en het volledig afsluiten van een gebouw.

  • Welke bedrijfsprocessen kunnen door het Coronavirus worden geraakt, bijvoorbeeld door een tekort aan personeel (quarantaine (al dan niet zekerheidshalve) en/of ziekte), tekort aan grondstoffen, transportbeperkingen?
  • Welke contractuele verplichtingen kunt u eventueel niet nakomen? Zitten daar consequenties aan verbonden of kunt u zich op artikelen in uw overeenkomsten beroepen waardoor u niet schadeplichtig wordt?
  •  Kunnen medewerkers die in quarantaine zijn geplaatst, thuis hun werkzaamheden verrichten? Dienen daarvoor aanvullende maatregelen genomen te worden?
  • Op welke wijze gaat u verspreiding van het virus onder uw medewerkers tegen?
  •  Op welke wijze wordt er binnen uw organisatie invulling gegeven aan crisismanagement? Voorziet uw crisisplan in situaties zoals deze? Zijn de verschillende taken helder en is een ieder zich ervan bewust dat een verdere verspreiding van het Coronavirus er toe zou kunnen leiden dat er een beroep op het crisisteam zal worden gedaan?

De antwoorden de op bovenstaande vragen kunnen het vertrekpunt vormen voor het opstellen van een adequaat actieplan. Per organisatie zijn aanvullende vragen van belang. Raetsheren denkt graag met u mee. Ook daarvoor kunt u contact opnemen met uw Accountmanager.

Overige aandachtspunten
  • Indien u uw voorraden grondstoffen, halffabricaten en/of eindproducten ziet toenemen (als gevolg van “hamsteren” dan wel niet kunnen uitleveren) adviseren wij u met klem in overleg te treden met uw Accountmanager teneinde gezamenlijk te beoordelen of de verzekerde sommen nog toereikend zijn.
  • Ook Raetsheren heeft zich voorbereid op mogelijke gevolgen van het Coronavirus, hetgeen zich – onder meer – heeft vertaald in een crisisplan voor haar eigen bedrijfsvoering. Dat betekent dat we te allen tijde voor u bereikbaar zijn en blijven. In eerste instantie verwijzen wij u altijd naar uw eigen Accountmanager, mocht deze onvoldoende bereikbaar zijn (bijvoorbeeld door ziekte), kunt u ook altijd contact opnemen met Imco Struiksma (06-50266454) of Rianne Baumann (06-51119354).